klachten

Van de medewerkers van Het Jeroen Pit Huis verwacht u goede en professionele zorg. 

Toch niet tevreden? Dan horen we dat graag.

Het Jeroen Pit Huis wil graag dat haar patiënten tevreden zijn over onze zorgverlening. Dit doen wij door onze kwaliteit zoveel mogelijk te borgen, hier zetten we ons iedere dag voor in.

Van de medewerkers van Het Jeroen Pit Huis mag u verwachten dat zij u goede, professionele zorg bieden. Als u toch ergens ontevreden over bent, dan willen wij dat graag weten. Mogelijk kunnen wij uw onvrede helpen oplossen, maar zeker kunnen wij uw ervaringen gebruiken om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. U heeft misschien een meningsverschil, opmerking of klacht, dit horen wij graag. Wij willen niet dat u blijft zitten met het gevoel van onbegrip of boosheid.

Om deze reden hebben wij bij Het Jeroen Pit Huis een procedure voor de behandeling van klachten.

Wij volgen het klachtenbeleid van het Amsterdam UMC, welke beschreven staat in de Klachtenregeling Amsterdam UMC (PDF)

Klacht melden en bespreken op de plek waar deze is ontstaan

De ervaring leert dat hoe sneller en hoe dichter bij de ‘bron’ u uw klacht meldt, hoe vlotter en doeltreffender de afhandeling verloopt. Als het voor u duidelijk is welke medewerker verantwoordelijk is voor uw onvrede, probeer dan uw klacht met deze persoon of met de leidinggevende van de afdeling te bespreken. Dat biedt de mogelijkheid direct een oplossing te zoeken en eventuele misverstanden recht te zetten. Als het niet mogelijk is om de betreffende persoon of de leidinggevende van de afdeling meteen te spreken te krijgen, probeert u dan een afspraak te maken voor een gesprek.

Klacht melden bij de klachtenfunctionaris

Als u er met de betrokkene(n) niet uitkomt, of u weet niet wie verantwoordelijk is, dan kunt u uw klacht melden bij de aan de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang verbonden klachtenfunctionaris van het Amsterdam UMC, locatie AMC:

Tijdens de openingstijden van de afdeling Patiëntenvoorlichting en Klachtenopvang (op werkdagen van 9.00 – 12.30 en 13.00 – 15.30 uur) kunt u persoonlijk of telefonisch (020-5663355) aan de medewerker meedelen dat u een klacht heeft.

U kunt uw klacht tevens indienen via het online klachtenformulier

Wat kan de klachtenfunctionaris voor u doen?

In het gesprek met de klachtenfunctionaris wordt u in de gelegenheid gesteld om te vertellen wat er in Het Jeroen Pit Huis niet naar wens verlopen is. Als uw klacht een actueel probleem betreft, dan bespreekt de klachtenfunctionaris welke mogelijkheden er zijn om dat probleem zo snel en zo goed mogelijk op te lossen. Als uw klacht een gebeurtenis uit het verleden betreft, dan gaat de klachtenfunctionaris met u na wat u met deze klacht wilt. De klachtenfunctionaris kan de betrokken hulpverlener of diens leidinggevende verzoeken contact met u op te nemen om de klacht te bespreken. Ook is het mogelijk dat de klachtenfunctionaris een bemiddelingsgesprek van u met de betrokkene(n) organiseert en leidt. De klachtenfunctionaris stelt zich onpartijdig op en velt geen oordeel over de gegrondheid van uw klacht. De activiteiten van de klachtenfunctionaris zijn gericht op het herstel van vertrouwen en op een voor beide partijen bevredigende oplossing.

Als uw klacht een financiële component heeft, dan stelt de klachtenfunctionaris u voor om de behandeling van het financiële onderdeel (de claim) van de klacht uit te stellen, in afwachting van de uitkomst van de behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris.

Klachtencommissie

Als het niet lukt om met hulp van de klachtenfunctionaris uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris informeert u over de wijze waarop u dat moet doen. De klachtenfunctionaris kan u desgewenst ondersteunen bij het opstellen van uw klachtbrief.

De klachtencommissie onderzoekt uw klacht en komt in beginsel binnen zes weken na ontvangst van uw klachtbrief namens de Raad van Bestuur met een oordeel over de klacht. Afhankelijk van de omstandigheden en de complexiteit van de klacht is het mogelijk dat de klachtencommissie meer tijd nodig heeft om een definitief oordeel te vormen. De secretaris van de klachtencommissie zal u over het verloop van de behandeling informeren en zo nodig motiveren waarom de termijn van zes weken niet volstaat.

Indien de klachtencommissie uw klacht gegrond verklaart, dan is het mogelijk dat een verbetermaatregel deel uitmaakt van het oordeel van de klachtencommissie.

Geschillencommissie

Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht binnen een jaar na dagtekening van het oordeel van Amsterdam UMC, locatie AMC voorleggen aan de Geschillencommissie Ziekenhuizen.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.