Cliëntenraad

Wij zoeken leden voor onze Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigd en borgt de belangen van alle gezinnen die in het Jeroen Pit Huis verblijven.

Wij zoeken gemotiveerde mensen die zich betrokken voelen bij Het Jeroen Pit Huis en affiniteit hebben met deze vorm van zorg. Mensen die in staat zijn de algemene belangen van onze gezinnen te behartigen.

Het Jeroen Pit Huis vindt het belangrijk dat de gezinnen die zorg van ons ontvangen mee kunnen denken en praten over de gang van zaken binnen onze organisatie. U maakt de geboden zorg of hulp namelijk van dichtbij mee en kunt uit eigen ervaring aangeven wat beter of anders zou kunnen. Om hier samen over na te kunnen denken en nieuwe voorstellen door te voeren, is er binnen Het Jeroen Pit Huis een cliëntenraad.

Waarom een cliëntenraad?

Het is belangrijk dat de patiënt (kind) en ouders inspraak heeft in de gang van zaken binnen onze organisatie. De patiënt weet als ontvanger van de zorg vaak heel goed wat er verbeterd kan worden aan onze zorgverlening. Het Jeroen Pit Huis is zich hiervan bewust en stimuleert dat patiënten kunnen meepraten, meedenken en advies kunnen uitbrengen. Op deze manier werken we allemaal samen om de kwaliteit van de geboden zorg te verbeteren.

De cliëntenraad behandelt altijd zaken binnen de organisatie die voor alle cliënten (of een groep) van belang zijn. Het gaat dus nooit om het individuele belang of een klacht van één cliënt.

Wie zitten er in de cliëntenraad?

Tot lid van cliëntenraad kunnen worden benoemd: meerderjarige kinderen met een chronische ziekte en ouders of familieleden van ernstig zieke kind. Daarnaast kunnen het betrokkenen zijn die affiniteit hebben met de organisatie.

De cliëntenraad bestaat uit maximaal drie leden en zij worden gekozen voor 4 jaar.

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz.) staat precies beschreven hoe de cliëntenraad te werk gaat.

Interesse? Vragen? Mening delen?

Heeft u interesse en wilt u deelnemen aan de cliëntenraad? En kunt u vanuit algemeen cliëntenperspectief denken en handelen en wilt u samen met ons de zorg voor onze cliënten verbeteren?

Meldt u zich dan aan bij Mariella van Ewijk-Zandvliet, ouder en ervaringsdeskundige of Petra Bakker, kwaliteitsmedewerker Het Jeroen Pit Huis via clientenraad@hetjeroenpithuis.nl

Ook als u aanvullende vragen heeft kunt u bij een van hen terecht.

Het Jeroen Pit Huis
JCI-logo

Het Jeroen Pit Huis heeft, als onderdeel van het Amsterdam UMC, het JCI-Keurmerk voor de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg, het onderwijs en het onderzoek. Het kwaliteitskeurmerk is toegekend door Joint Commission International (JCI), een internationaal accreditatieorgaan voor de gezondheidszorg.

JCI gaat uit van ‘continu willen verbeteren’ en heeft bij de toetsing van Het Jeroen Pit Huis de huiselijke setting als uitgangspunt genomen.

JCI toetst aan de hand van 1400 normen, door beoordeling van beleidsdocumenten, bezoek aan locaties en gesprekken met medewerkers en patiënten. Auditoren van JCI kijken daarbij naar de kwaliteit en veiligheid van onze patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en ook zorgondersteunende processen, zoals medische apparatuur, schoonmaak en (brand)veiligheid.

JCI is erkend door de World Health Organization (WHO) en opgericht om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in de gezondheidszorg te verbeteren. Zij werken volgens een patiëntgericht normenkader waaraan zij organisaties toetsen en waarbij kwaliteit en (patiënt)veiligheid centraal staan. Met de accreditatie voldoen we aan de door IGZ en zorgverzekeraars gestelde eisen.