PLANNING EN KOSTEN

Exploitatie begroting

Om een realistisch en betrouwbaar beeld te krijgen van de inkomsten en uitgaven van Het Jeroen Pit Huis is een financiële businesscase opgebouwd aan de hand van gevalideerde uitgangspunten, getoetst door zorgprofessionals en besproken met ervaringsdeskundige ouders.

De kengetallen en de business case zijn vervolgens gecontroleerd door financieel experts van Deloitte en financieel deskundigen van de planning en control divisie van het Emma Kinderziekenhuis.

Bekostiging van de zorg

Inmiddels is de Stichting  “Jeroen Pit Huis” formeel opgericht. Deze stichting zal de exploitatie van Het Jeroen Pit Huis op zich nemen en daartoe een samenwerking aangaan met Amsterdam UMC (AMC), het Lindenhofje (een verpleegkundig kindzorghuis en onderdeel van het Leger des Heils) mogelijk met een zelfstandige aanbieder van gespecialiseerde kinderthuiszorg.

Alle zorg geleverd door Het Jeroen Pit Huis valt onder de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat de facturen betaald worden door de zorgverzekeraars. De enige uitzondering hierop zijn de extra kosten in verband met het verblijf van de ouders. 

VWS heeft toegezegd voor dit gedeelte een subsidie ter beschikking te stellen voor een periode van 3 jaar. In de tussentijd zal er samen met het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde een nieuwe zorgrichtlijn worden ontwikkeld voor gezinsgerichte transitiezorg. 

In deze richtlijn zullen de criteria beschreven worden waaraan deze vorm van zorg moet voldoen en onder welke voorwaarden het verblijf van ouders noodzakelijk is. Daarmee zal het verblijf van ouders in deze gevallen ook onder de Zorg-verzekeringswet komen te vallen en wordt het mogelijk om deze vorm van zorg ook elders in Nederland aan te bieden.

Planning
Planschematotopening
Fondsenwerving
logo-steun-emma

De fondsenwerving voor Het Jeroen Pit Huis vindt plaats in nauwe samenwerking met Stichting Steun Emma, de steunstichting van het Emma Kinderziekenhuis. Via een Fonds op Naam worden de bijdragen voor Het Jeroen Pit Huis via Steun Emma verzameld en komen vervolgens rechtstreeks ten goede aan de bouw en de inrichting van het huis.