KOSTEN GEMOEID MET DE EXPLOITATIE EN BOUW VAN HET JEROEN PIT HUIS

Bekostiging van de zorg:

 “Het Jeroen Pit Huis” Zorg BV zal de exploitatie van Het Jeroen Pit Huis op zich nemen. Dit zal een 100% dochter worden van Amsterdam UMC welke daarmee verantwoordelijk zal worden voor de geleverde zorg. Het Lindenhofje, een verpleegkundig kindzorghuis en onderdeel van het Leger des Heils, zal tzt overgaan in Het Jeroen Pit Huis. Alle zorg geleverd door Het Jeroen Pit Huis zal onder de Zorgverzekeringswet vallen. Dat betekent dat de facturen betaald zullen worden door de zorgverzekeraars. De enige uitzondering hierop zijn de extra kosten in verband met het verblijf van de ouders. VWS heeft toegezegd voor dit gedeelte een subsidie ter beschikking te stellen voor een periode van 3 jaar. In de tussentijd zal er samen met het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde een nieuwe zorgrichtlijn worden ontwikkeld voor gezinsgerichte transitiezorg. In deze richtlijn zullen de criteria beschreven worden waaraan deze vorm van zorg moet voldoen en onder welke voorwaarden het verblijf van ouders noodzakelijk is. Daarmee zal het verblijf van ouders in deze gevallen ook onder de Zorgverzekeringswet komen te vallen en wordt het mogelijk om deze vorm van zorg ook elders in Nederland aan te bieden.

Om een realistisch en betrouwbaar beeld te krijgen van de inkomsten en uitgaven van Het Jeroen Pit Huis is een financiële businesscase opgebouwd aan de hand van gevalideerde uitgangspunten, getoetst door zorgprofessionals en besproken met ervaringsdeskundige ouders. De kengetallen en de business case zijn vervolgens gecontroleerd door financieel experts van Deloitte en financieel deskundigen van de planning en control divisie van het Emma Kinderziekenhuis.

Bekostiging van het gebouw:

De stichtingskosten van het gebouw en de tuin, berekend door Bureau Bouwkunde, bevatten naast de bouwkosten en het directiemanagement, ook de installaties, zorg-specifieke middelen en de volledige inrichting. De totale kosten voor de realisatie van Het Jeroen Pit Huis zijn als volgt:

Het Jeroen Pit Huis ontvangt geen subsidie. Wij zijn voor de bouw en inrichting geheel afhankelijk van donaties. De fondsenwerving voor Het Jeroen Pit Huis vindt plaats in nauwe samenwerking met Stichting Steun Emma, de steunstichting van het Emma Kinderziekenhuis. Via een Fonds op Naam worden de bijdragen voor Het Jeroen Pit Huis via Steun Emma verzameld en komen vervolgens voor 100%  ten goede aan de bouw en de inrichting van het huis.

Het Jeroen Pit Huis